Camera quan sát quay được cảnh trộm xe Airblade Chỉ mất vài giây cho tên trộm xe Airblade,  đã phá khóa và nẫng mất chiếc xe Air Blade một cách dễ dàng. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, cẩn thận không bao giờ thừa... Lắp đặt…